คำชี้แจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดช่องทางการติดต่อให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

+ Q&A (ถาม-ตอบ)


ลำดับ
หัวข้อ
ชื่อ
วันที่
View
Reply
00044
ฟร์อมหนังสือรับรองความประพฤติ วชิราภรณ์
2021-10-24 22:12:19
33 1
00042
ขอรับใบจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:15:03
55 1
00041
ใบรับรองคุณวุฒิจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:13:00
51 1
00040
นักศึกษา Mai
2021-08-02 04:51:26
354 74
00037
สถานะอนุมัติจบการศึกษา นางสาวชนาภา ปลาทอง
2021-07-04 08:58:07
90 1
00036
การขอใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา นาตยา แสงแพร
2021-06-26 11:32:26
157 1
00035
สอบถามข้อมูล ศรชัย
2021-06-26 09:45:57
118 3
00034
เนื่องจากสถานการณ์Covid อิมรอน หะระตี
2021-06-14 02:02:23
128 1
00033
การอบรมการพูดของนักศึกษา -
2021-06-12 14:43:33
141 1
00032
สถานะนักศึกษา นันท์นภัส คมศักดิ์สินธุ์
2021-06-01 22:20:00
125 1
00031
ยังไม่รู้ว่าเรียนห้องอะไรครับ อนุพนธ์ วรจิตต์
2021-05-25 01:51:03
129 1
00030
ระยะเวลาในการรับสมัคร ภคิน
2021-04-13 14:29:40
143 2
00013
กศ.บป อำนาจ
2020-06-22 10:48:52
264 20
00012
ค่าธรรมเนียมสมัครรับตรง(เพิ่มเติม) นภัสวัฒน์ นวลละออ
2020-06-22 07:32:01
1142 309
00011
ค่าธรรมเนียมสมัครรับตรง(เพิ่มเติม) นภัสวัฒน์ นวลละออ
2020-06-21 20:58:05
198 16

กระทู้ทั้งหมด 20 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>