รายงานจำนวนบัณฑิตและสถานะการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต
จำแนกเป็นรายคณะและสาขาวิชา


ค้นหาข้อมูล คณะ : ปีการศึกษา :


รายงานจำนวนบัณฑิตและสถานะการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต จำแนกเป็นรายคณะและสาขาวิชา
คณะ ครุศาสตร์ ประจำปี 2566
ลำดับ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด
(คน)
จำนวนบัณฑิต
ได้รับการประเมินแล้ว (คน)
จำนวนบัณฑิต
ยังไม่ได้รับการประเมิน (คน)
ครุศาสตร์ 455 0 455
1. การศึกษาปฐมวัย 49 0 49
2. คณิตศาสตร์ 44 0 44
3. พลศึกษา 56 0 56
4. ภาษาอังกฤษ 74 0 74
5. ภาษาไทย 129 0 129
6. วิทยาศาสตร์การกีฬา 12 0 12
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 47 0 47
8. สังคมศึกษา 43 0 43
9. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 455 0 455

หมายเหตุ รวมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ