คำถามที่พบบ่อย


1. Log in เข้าสู่ระบบไม่ได้
  สาเหตุ

1. Username และ Password ไม่ถูกต้อง (Username คือ รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก , Password คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา)

2. นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษาในรอบที่เปิดให้ประเมิน [ ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ]

3. กรณีไม่พบรายชื่อแสดงว่านักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

4. กรณีพบรายชื่อแต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งปัญหาในการเข้าใช้งานได้ที่
[ แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการ Log in ]