สถิติภาพรวม


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในภาพรวมจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 603 คน ( 75.00 % )

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 804 คน ( 100% )