คำชี้แจ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดช่องทางการติดต่อให้กับ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

+ Q&A (ถาม-ตอบ)


ลำดับ
หัวข้อ
ชื่อ
วันที่
View
Reply
00061
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) admin
2024-03-07 13:45:43
20 0
00051
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินออนไลน์ สำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) นิษฐา ไตรเดชา
2023-03-25 12:12:59
51 0
00045
เรียนต่อปริญญาตรี รัญชิดา อาลัยสุข
2022-01-20 22:09:58
1422 8
00044
ฟร์อมหนังสือรับรองความประพฤติ วชิราภรณ์
2021-10-24 22:12:19
2121 106
00042
ขอรับใบจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:15:03
2030 6
00041
ใบรับรองคุณวุฒิจบการศึกษา Jee
2021-09-03 02:13:00
1849 128
00040
นักศึกษา Mai
2021-08-02 04:51:26
3433 148
00037
สถานะอนุมัติจบการศึกษา นางสาวชนาภา ปลาทอง
2021-07-04 08:58:07
985 189
00036
การขอใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา นาตยา แสงแพร
2021-06-26 11:32:26
11772 181
00035
สอบถามข้อมูล ศรชัย
2021-06-26 09:45:57
1129 90
00034
เนื่องจากสถานการณ์Covid อิมรอน หะระตี
2021-06-14 02:02:23
2108 101
00033
การอบรมการพูดของนักศึกษา -
2021-06-12 14:43:33
2520 2
00032
สถานะนักศึกษา นันท์นภัส คมศักดิ์สินธุ์
2021-06-01 22:20:00
20287 12
00031
ยังไม่รู้ว่าเรียนห้องอะไรครับ อนุพนธ์ วรจิตต์
2021-05-25 01:51:03
13490 279
00030
ระยะเวลาในการรับสมัคร ภคิน
2021-04-13 14:29:40
2542 83

กระทู้ทั้งหมด 23 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>