รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)


ค้นหาข้อมูล คณะ : ปีการศึกษา :


รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)
คณะ ครุศาสตร์ ประจำปี 2565
ลำดับ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม (คน)
ครุศาสตร์ 246 29 217
1. การศึกษาปฐมวัย 23 2 21
2. คณิตศาสตร์ 19 3 16
3. ธุรกิจ 1 1 0
4. พลศึกษา 41 1 40
5. ภาษาอังกฤษ 29 2 27
6. ภาษาไทย 51 6 45
7. วิทยาศาสตร์การกีฬา 16 4 12
8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 4 31
9. สังคมศึกษา 27 5 22
10. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 1 3
รวมทั้งสิ้น 246 29 217

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.