มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำชี้แจ้ง

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
★ ★ ★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★ ★ ★

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( ** โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด ** )
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานะภาพ
   
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ

 
 
 
   
     
ท่านใช้บริการในเรื่องใด
     
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ** โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ** )
★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★
รายการ (1)
ไม่พึงพอใจ
อย่างมาก
(2)
ไม่พึงพอใจ
(3)
ไม่แน่ใจ / เฉยๆ
(4)
พึงพอใจ
(5)
พึงพอใจ
อย่างมาก

1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1) เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1.2) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย
1.3) การให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
1.4) การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลา
1.5) การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
2.1) บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกันเอง
2.2) เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2.3) รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ
2.4) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค
2.6) ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
3.1) ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ
3.2) ความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ในการขอรับบริการ
3.3) ความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ
3.4) ความเพียงพอของจุดให้บริการ
3.5) ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ
3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ
4. คุณภาพของการให้บริการ
4.1) ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ
4.2) การให้บริการมีความถูกต้อง
4.3) การให้บริการครบถ้วน
4.4) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้
4.5) ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สิ่งที่ทำให้ท่าน ไม่พึงพอใจ
จุดเด่นของการให้บริการ
จุดด้อยของการให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน