มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำชี้แจ้ง

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
★ ★ ★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★ ★ ★

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( ** โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านให้มากที่สุด ** )
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานะภาพ
   
หน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ

 
 
 
   
     
ท่านใช้บริการในเรื่องใด
     
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ** โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ** )
★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★
รายการ (1)
ไม่พึงพอใจ
อย่างมาก
(2)
ไม่พึงพอใจ
(3)
ไม่แน่ใจ / เฉยๆ
(4)
พึงพอใจ
(5)
พึงพอใจ
อย่างมาก

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\xampp\htdocs\survey-kru\Config.php on line 3
Error Connect to Database : ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้