มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คำชี้แจ้ง

แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผลการประเมินและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
★ ★ ★ ★ ☆ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ☆ ★ ★ ★ ★

      

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
         
  เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14
  - ชาย 12 21.43
  - หญิง 40 71.43
  รวม 56 100.00  
         
  อายุ จำนวน(คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14  
  - อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 11 19.64  
  - อายุระหว่าง 21 - 30 ปี 22 39.29  
  - อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 8 14.29  
  - อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 5 8.93  
  - อายุระหว่าง 51 - 59 ปี 6 10.71  
  รวม 56 100.00  
         
  ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน (คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14
  - ปริญญาตรี 34 60.71
  - มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 6 10.71
  - สูงกว่าปริญญาตรี 12 21.43
  รวม 56 100.00  
         
  สถานะภาพ จำนวน(คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14  
  - นักเรียน/นักศึกษา 30 53.57  
  - บุคลากร (สายวิชาการ) 7 12.50  
  - บุคลากร (สายสนับสนุน) 6 10.71  
  - ประชาชนทั่วไป 6 10.71  
  - ผู้ปกครอง 2 3.57  
  - ศิษย์เก่า 1 1.79  
  รวม 56 100.00  
         
  หน่วยงานที่ติดต่อขอรับบริการ จำนวน(คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14
  - คณะครุศาสตร์ 22 39.29
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 17.86
  - คณะวิทยาการจัดการ 3 5.36
  - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1.79
  - งานพัสดุ 1 1.79
  - สำนักงานอธิการบดี 2 3.57
  - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 7.14
  - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 7 12.50
  - อื่นๆ 2 3.57
  รวม 56 100.00  
         
  ท่านใช้บริการในเรื่องใด จำนวน(คน) ร้อยละ  
  - 4 7.14
  - การเรียนการสอน 36 64.29
  - จัดซื้อจัดจ้าง 2 3.57
  - รับสมัครนักศึกษาใหม่ 3 5.36
  - อื่นๆ 11 19.64
  รวม 56 100.00  
         

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  รายการ คะแนนเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
  1.1) เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.01 0.94 ปานกลาง
  1.2) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 3.03 0.96 ปานกลาง
  1.3) การให้บริการสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 2.95 0.97 ปานกลาง
  1.4) การให้บริการเป็นไปตามกำหนดเวลา 3.00 0.94 ปานกลาง
  1.5) การให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 3.04 0.94 ปานกลาง
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
  2.1) บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกันเอง 3.02 0.98 ปานกลาง
  2.2) เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 3.06 0.97 ปานกลาง
  2.3) รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ 2.99 0.99 ปานกลาง
  2.4) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 3.02 0.95 ปานกลาง
  2.5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเสมอภาค 3.02 0.96 ปานกลาง
  2.6) ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 3.01 0.98 ปานกลาง
3. สิ่งอำนวยความสะดวก
  3.1) ความสะดวกในการขอรับบริการจากช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ เว็บไซต์ อีเมล์ ฯลฯ 3.04 0.96 ปานกลาง
  3.2) ความเพียงพอของช่องทางต่างๆ ในการขอรับบริการ 3.08 0.92 ปานกลาง
  3.3) ความสะดวกในการเข้าถึงจุดให้บริการ 2.98 0.95 ปานกลาง
  3.4) ความเพียงพอของจุดให้บริการ 3.01 0.91 ปานกลาง
  3.5) ความทันสมัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ 2.97 0.95 ปานกลาง
  3.6) การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ 3.04 0.97 ปานกลาง
4. คุณภาพของการให้บริการ
  4.1) ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ 3.08 0.93 ปานกลาง
  4.2) การให้บริการมีความถูกต้อง 3.02 0.96 ปานกลาง
  4.3) การให้บริการครบถ้วน 2.95 0.94 ปานกลาง
  4.4) การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3.03 0.94 ปานกลาง
  4.5) ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 3.04 0.94 ปานกลาง
     


ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในภาพรวม

คะแนนเฉลี่ย : 3.01 S.D. : 0.94 ระดับความพึงพอใจ : ปานกลาง