รายงานแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมแยกตามคณะ

ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ปีการศึกษา 2560 - 2562

คณะ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)
ปี 2560 2561 2562
1. คณะครุศาสตร์ 359 297 336
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 233 273
3. คณะวิทยาการจัดการ 268 268 278
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 35 50
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 90 168
รวม 984 923 1,105


หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **