รายงาน


ลำดับ รายงาน View
1. รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา) [ รายงาน.. ]
2. รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ รายงาน.. ]