รายงาน


ลำดับ รายงาน View
1. รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา) [ ..รายงาน.. ]
2. รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ..รายงาน.. ]
3. รายงานสรุปรายชื่อผู้ไม่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ..รายงาน.. ]
4. รายงานแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมแยกตามคณะ [ ..รายงาน.. ]