สถิติภาพรวม


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในภาพรวมจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 83 คน ( 5.84 % )

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 1422 คน ( 100% )