สถิติภาพรวม


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในภาพรวมจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 705 คน ( 71.65 % )

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 984 คน ( 100% )