สถิติภาพรวม


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในภาพรวมจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 625 คน ( 66.00 % )

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งหมด 947 คน ( 100% )