สถิติแยกคณะ


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) เปอร์เซน %
1. คณะครุศาสตร์ 428 30.10 %
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 315 22.15 %
3. คณะวิทยาการจัดการ 402 28.27 %
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82 5.77 %
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 195 13.71 %
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 1422 คน


หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **