สถิติแยกคณะ


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) เปอร์เซน %
1. คณะครุศาสตร์ 359 36.48 %
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 22.66 %
3. คณะวิทยาการจัดการ 268 27.24 %
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 4.17 %
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 9.45 %
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 984 คน


หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **