รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :


รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)
ประจำปี 2560
ลำดับ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)
ครุศาสตร์ 359
1. การศึกษาปฐมวัย 40
2. คณิตศาสตร์ 31
3. พลศึกษา 41
4. ภาษาอังกฤษ 56
5. ภาษาไทย 50
6. วิทยาศาสตร์ 15
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35
8. สังคมศึกษา 53
9. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 35
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223
11. การพัฒนาชุมชน 70
12. ดนตรี 11
13. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19
14. รัฐประศาสนศาสตร์ 123
วิทยาการจัดการ 268
15. การจัดการทั่วไป 69
16. การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 26
17. การตลาด 10
18. การบัญชีการเงิน 1
19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56
20. นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 12
21. นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณา 21
22. บัญชีบัณฑิต 12
23. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 61
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41
24. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7
25. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2
26. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5
27. เคมี 1
28. เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ 10
29. เทคโนโลยีสารสนเทศ 16
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93
30. การบริหารทรัพยากรอาคาร 33
31. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4
32. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 33
33. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 23
รวมทั้งสิ้น 984 คน

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.