รายงานสรุปภาพรวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :


รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมด (แยกคณะ / สาขาวิชา)
ประจำปี 2560
ลำดับ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) จำนวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม (คน) จำนวนผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม (คน)
คณะครุศาสตร์ 359 236 123
1. การศึกษาปฐมวัย 40 32 8
2. คณิตศาสตร์ 31 14 17
3. พลศึกษา 41 29 12
4. ภาษาอังกฤษ 56 40 16
5. ภาษาไทย 50 44 6
6. วิทยาศาสตร์* 15 11 4
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 15 20
8. สังคมศึกษา 53 38 15
9. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 35 11 24
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3 2 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 135 88
11. การพัฒนาชุมชน 70 43 27
12. ดนตรี 11 10 1
13. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 17 2
14. รัฐประศาสนศาสตร์ 123 65 58
คณะวิทยาการจัดการ 268 223 45
15. การจัดการทั่วไป 69 57 12
16. การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 26 20 6
17. การตลาด 10 9 1
18. การบัญชีการเงิน 1 0 1
19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 56 43 13
20. นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 12 10 2
21. นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณา 21 18 3
22. บัญชีบัณฑิต 12 9 3
23. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 61 57 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 31 10
24. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 7 5 2
25. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 0 2
26. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 0
27. เคมี 1 1 0
28. เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ 10 8 2
29. เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 12 4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 80 13
30. การบริหารทรัพยากรอาคาร 33 26 7
31. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4 3 1
32. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 33 28 5
33. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 23 23 0
รวมทั้งสิ้น 984 705 279

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.