รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :รายงานสถานภาพการมีงานทำของบัณฑิต
ประจำปี 2560

สถานภาพการมีงานทำ คณะ
รวม
(ระดับมหาวิทยาลัย)
ครุศาสตร์ มนุษย์ฯ วิทย์ฯ วจก. เทคโนฯ
1. มีงานทำตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา 2 34 5 35 9 85
2. ได้งานทำหลังจบการศึกษา 207 77 23 153 61 521
3. ว่างงาน 27 24 3 35 10 99
4. ศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 0
5. อุปสมบท 0 0 0 0 1 1
6. เกณฑ์ทหาร 1 1 1 0 3 6
รวม 236 135 31 223 80 705
ร้อยละการมีงานทำ 88.09 75.49 85.19 81.38 81.33 83.09

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.