รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

 

รายงานสรุปการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2560

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวนบัณฑิตที่ไม่ตอบแบบสอบถาม
จำนวนคน ร้อยละ % จำนวนคน ร้อยละ % จำนวนคน ร้อยละ %
1. คณะครุศาสตร์ 359 36.48 236 33.48 123 44.09
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 22.66 135 19.15 88 31.54
3. คณะวิทยาการจัดการ 268 27.24 223 31.63 45 16.13
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 4.17 31 4.40 10 3.58
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 9.45 80 11.35 13 4.66
รวม 984 100.00 705 100.00 279 100.00

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.