ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา


ค้นหาข้อมูล : นามสกุลลำดับ ปี รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล สาขา / คณะ
1). 2561 นางสาว กาญจนา แย้มลา สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2). 2560 52122080121 นาย ชลทิศ วโรรส สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3). 2561 52122090115 นาย นันธชัย ห้วยเตชะ สาขาวิชา - ดนตรี

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4). 2560 52124050216 นางสาว รุ่งนภา เทียมสุ่น สาขาวิชา - การบัญชีการเงิน

คณะ - วิทยาการจัดการ
5). 2561 52125330113 นาย วิโรจน์ สมจิตต์ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6). 2560 52125390106 นาย อภิชัย ศรแก้ว สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7). 2560 52125390140 นาย ราชันย์ คำยอด สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8). 2560 52125390141 นาย วัชรชัย บัวเกตุ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9). 2560 52141360139 นาย ธเนศ โคกสูง สาขาวิชา - คณิตศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
10). 2560 52141370157 นาย ณฐกร ฉิมพาลี สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
11). 2560 52141400110 นาย วิทัศน์ ดำรงศักดิ์กุล สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
12). 2560 53122170224 นาย ธนาวุฒิ รัตนะ สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13). 2560 53123250131 นาย ณัฐวุฒิ เอี่ยมปาน สาขาวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14). 2560 53124110136 นางสาว สุนิษา ศรีนาค สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - วิทยาการจัดการ
15). 2561 53125390102 นาย อนุวัฒน์ ผิวบัวคำ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16). 2561 53125390113 นาย จักรพงษ์ แก้วสาสุข สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17). 2561 53125390114 นาย สมเจตน์ โพธิ์ศรี สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18). 2561 53125390126 นาย ภาณุวัฒน์ อุ่มน้อย สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19). 2561 53125390131 นาย เป็นหนึ่ง พันธ์สวัสดิ์ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20). 2561 53125390133 นาย อุดมวงษ์ บัวทอง สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21). 2561 53125390146 นาย ชัยธวัช ธนวิริยพันธุ์ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22). 2560 53125440118 นาย สุเมท นพคุณ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23). 2560 53141010108 นางสาว ชลิตา ธรรมรักษ์ธิปไตย สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
24). 2562 53141010256 นางสาว เมธินาถ เอี่ยมสอาด สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - คณะครุศาสตร์
25). 2560 53141010257 นางสาว ศกุนตลา สามารถ สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
26). 2561 53141100148 นางสาว พัชรินทร์ เซี่ยงฉิน สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - คณะครุศาสตร์
27). 2560 53141350109 นางสาว เพชรณรินทร์ เริ่มกุลชัย สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
28). 2560 53141360124 นาย มงคล สีแหง สาขาวิชา - คณิตศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
29). 2560 53141370354 นางสาว กรรณิการ์ สวนจันทร์ สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
30). 2560 53141370355 นางสาว ซาวาด๊ะ แยนา สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
31). 2560 53222080243 สิบตำรวจโท ชนกานต์ แก้วอยู่ สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32). 2560 54122030235 นาย พีรพัฒน์ ฉายแสง สาขาวิชา - การพัฒนาชุมชน

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33). 2560 54122030253 นาย ปิติชาติ เต็งรัง สาขาวิชา - การพัฒนาชุมชน

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
34). 2562 54122080107 นางสาว มินตรา ศรีโปฎก สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35). 2560 54122090104 นาย ธภัทร เครือเมฆ สาขาวิชา - ดนตรี

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36). 2560 54123050107 นางสาว สุภาพร สีนวล สาขาวิชา - เคมี

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37). 2562 54123450115 นาย สันติพงษ์ จันขุนทด สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38). 2562 54123450138 นางสาว อรอุมา แจ้งใจ สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39). 2562 54124060113 นางสาว ธิดา ใหม่คำ สาขาวิชา - การตลาด

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
40). 2560 54124090221 นางสาว ปวันรัตน์ ธรรมเจริญ สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - วิทยาการจัดการ
41). 2562 54125330107 นางสาว แสงระวี โหรา สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42). 2561 54125390104 นาย เริงศักดิ์ เล็กน้อย สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43). 2561 54125390106 นาย นฤเบศ ชัยเฉลียว สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44). 2561 54125390107 นาย อัศวิน ทับวัง สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45). 2561 54125390109 นาย อภิสิทธิ์ นิลอุบล สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
46). 2561 54125390110 นาย ชาตรี พืบขุนทด สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47). 2560 54125390111 นาย ภาคภูมิ ประกอบธรรม สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48). 2560 54125390112 นาย สมบัติ ศรีศักดิ์บางเตย สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49). 2561 54125390113 นาย กิตติศักดิ์ แป๊ะวัฒนา สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50). 2560 54125390119 นาย อดุลย์ พวงมะนาว สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51). 2560 54125390121 นาย ปกรณ์ จันทร์เพชร สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52). 2561 54125390124 นาย อนวิต ธิติภานุธรรม สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53). 2561 54125390125 นาย อาทิตย์ รวบรวม สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54). 2561 54125390126 นาย ผดุงศักดิ์ ใจสำรวม สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55). 2561 54125390130 สิบตำรวจโท สุรศักดิ์ เลาวิชุวกรนุกูล สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56). 2561 54125390131 นาย ประณต จะแจ้ง สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57). 2561 54125390132 นาย อาดัมชาร์ คำพิมาบุตร สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58). 2561 54125390142 นาย มานัส ลัยวงษ์ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59). 2561 54125390144 นาย ปิยะพงษ์ ที่ชอบ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

คณะ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60). 2560 54141010119 นางสาว จาลิตา ทรัพย์ไพบูลย์ สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
61). 2560 54141010124 นางสาว เมริน จันทร์บุตร สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
62). 2560 54141010130 นางสาว กวิณนา มะลิวัลย์ สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
63). 2560 54141010134 นางสาว สุพัตรา ประการะโต สาขาวิชา - การศึกษาปฐมวัย

คณะ - ครุศาสตร์
64). 2561 54141100112 นางสาว สิริกัญญา เฉลิมสุข สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - คณะครุศาสตร์
65). 2560 54141100122 นางสาว อภิรมย์ กำลังสิงห์ สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
66). 2560 54141100126 นางสาว กิตติวรรณ ศรีรีรักษ์ สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
67). 2560 54141100128 นางสาว รมิดา ศรีบุตรดี สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
68). 2560 54141100139 นาย สิทธิเดช ศรีคง สาขาวิชา - สังคมศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
69). 2560 54141350102 นางสาว รัศมี ธรรมขัน สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
70). 2560 54141350103 นางสาว สุธาสินี พิทักษ์วนาราษฎร์ สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
71). 2560 54141350104 นางสาว พัดชา ปลั่งกลาง สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
72). 2560 54141350106 นางสาว ดวงกมล ยินดี สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
73). 2560 54141350107 นางสาว ธนวรรณ วงษ์สนิท สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
74). 2560 54141350113 นางสาว ณิชากร โคตรคำ สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
75). 2560 54141350116 นางสาว นลิตา เครือแก้ว สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
76). 2561 54141350118 นางสาว ปรียาภรณ์ พิบูลลักษณ์ สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - คณะครุศาสตร์
77). 2560 54141350124 นางสาว ภาวดี แร่เพชร สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
78). 2560 54141350125 นางสาว หยาดฝน ขำคม สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
79). 2560 54141350133 นางสาว สกุลรัตน์ นาคดีล้วน สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
80). 2560 54141350134 นางสาว นัฐฐา วันดี สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
81). 2560 54141350135 นางสาว จุฑามาศ น้อยบัวงาม สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
82). 2560 54141350141 นางสาว มัชฐิมาภรณ์ พิมพ์แพทย์ สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
83). 2560 54141350142 นางสาว นิธิกานต์ กวางคีรี สาขาวิชา - วิทยาศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
84). 2560 54141360109 นางสาว สุพรรณี ปานสุวรรณ สาขาวิชา - คณิตศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
85). 2560 54141360139 นางสาว กรวีร์ สุขโอสถ สาขาวิชา - คณิตศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
86). 2560 54141360245 นางสาว เบญจวรรณ ปิ่นธุรัตน์ สาขาวิชา - คณิตศาสตร์

คณะ - ครุศาสตร์
87). 2560 54141370113 นางสาว จุฑามาศ ดอนไพรเณร สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
88). 2560 54141370117 นางสาว กาญจนา เอี่ยมสะอาด สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
89). 2560 54141370127 นางสาว ปณิตา ตุมรสุนทร สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
90). 2560 54141370129 นางสาว ณิชกานต์ จุกหอม สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
91). 2561 54141370131 นางสาว ลินดา รัตนเนตร สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - คณะครุศาสตร์
92). 2560 54141370132 นางสาว สุพรรษา อ่อนมั่น สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
93). 2560 54141370133 นาย เต๋า สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษ

คณะ - ครุศาสตร์
94). 2561 54141380128 นางสาว บุษบา รัตพันธ์ สาขาวิชา - ภาษาไทย

คณะ - คณะครุศาสตร์
95). 2560 54141380232 นางสาว วราพร แต้มเรืองอิฐ สาขาวิชา - ภาษาไทย

คณะ - ครุศาสตร์
96). 2560 54141390115 นาย พันเทพ วินยาคูณ สาขาวิชา - พลศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
97). 2560 54141390120 นาย มนัสวี พุทธผล สาขาวิชา - พลศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
98). 2560 54141390124 นาย วัชระพงษ์ พึ่งไทย สาขาวิชา - พลศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
99). 2560 54141400112 นาย ธนาธิป คันฉ่อง สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
100). 2560 54141400114 นางสาว อรพรรณ สุนจิรัตน์ สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

คณะ - ครุศาสตร์
101). 2560 54222080235 นาย ชาญชัย สังข์สนั่น สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
102). 2560 54224090140 นาย นนทเนตร วงศ์ไพฑูรย์ สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - วิทยาการจัดการ
103). 2560 54225440115 นาย ราเชนทร์ แหวนวิเศษ สาขาวิชา - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะ - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
104). 2560 55122030107 นางสาว สุกัลยา แซ่ลี้ สาขาวิชา - การพัฒนาชุมชน

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
105). 2560 55122080126 นางสาว สุมาลี กิจสา สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
106). 2560 55122080134 นาย เจตริน ใจชุ่ม สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
107). 2561 55122080142 นางสาว ยุวันดา ประกอบธรรม สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
108). 2560 55122080144 นาย พงศกร สกุลวัฒนะ สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109). 2561 55122080145 นาย โฆษิต ขำแย้ม สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110). 2560 55122080146 นาย สมเกียรติ ศรีเหรา สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111). 2560 55122080148 นาย กฤษณะ แสนอุดมพงศา สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112). 2560 55122080204 นางสาว ศจิตตรา พิมพ์จันทร์ สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
113). 2560 55122080212 นางสาว โสรยา เกตุประทุม สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
114). 2560 55122080213 นางสาว ยุพา สายสล้าง สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115). 2561 55122080214 นาย วรพงษ์ ไทรสังขกมล สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116). 2560 55122080216 นางสาว จุฑามาศ กาญจนพิสิฐกุล สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
117). 2560 55122080218 นาย คเชนทร์ พัวโสพิศ สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
118). 2560 55122080222 นางสาว รัตนา กลั่นอ่ำ สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
119). 2560 55122080234 นาย ธีรวัฒน์ ซาเสน สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
120). 2560 55122080237 นางสาว กิ่งทอง มะนาวหวาน สาขาวิชา - รัฐประศาสนศาสตร์

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121). 2560 55122090110 นาย ธาดา เมตตา สาขาวิชา - ดนตรี

คณะ - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122). 2561 55122170128 นางสาว ฉัตรกุล สมจันทร์ สาขาวิชา - ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123). 2561 55123050105 นาย วัชรพล ยามา สาขาวิชา - เคมี

คณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
124). 2560 55123250206 นาย เทพฤทธิ์ พวงมาลัย สาขาวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125). 2560 55123250223 นาย มรดก จันทร์แก้ว สาขาวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126). 2560 55123450120 นาย ธนโชติ แดงท่าไม้ สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127). 2560 55123450126 นาย พงศธร บัวเนตร สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128). 2562 55123450129 นาย ดนุสรณ์ ผึ่งผาย สาขาวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129). 2561 55124060114 นาย เสกสรรค์ แก้วประดิษฐ์ สาขาวิชา - การตลาด

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
130). 2562 55124060118 นาย กัณฐกานต์ พันธุ์เวช สาขาวิชา - การตลาด

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
131). 2560 55124060125 นางสาว นิฤมล อ่อนละมูล สาขาวิชา - การตลาด

คณะ - วิทยาการจัดการ
132). 2561 55124090114 นาย วรเชษฐ์ ปาไข สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
133). 2560 55124090132 นาย จินตวัฒน์ ทองสุข สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - วิทยาการจัดการ
134). 2560 55124090213 นาย หรินทร์ สมุทรรัตน์ สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - วิทยาการจัดการ
135). 2560 55124090229 นางสาว นริสรา มะลิวัลย์ สาขาวิชา - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะ - วิทยาการจัดการ
136). 2560 55124110125 นางสาว ธิดา ริ้วกุล สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - วิทยาการจัดการ
137). 2560 55124110141 นางสาว ลัดดาวัลย์ ตันสูงเนิน สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - วิทยาการจัดการ
138). 2560 55124110153 นาย พีระพงษ์ ยาวโนนลาว สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - วิทยาการจัดการ
139). 2562 55124110223 นางสาว พลอยไพร ปานโต สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
140). 2560 55124110239 นางสาว ภัทรธิมากร ปุณณะการี สาขาวิชา - การจัดการทั่วไป

คณะ - วิทยาการจัดการ
141). 2560 55124120124 นางสาว ปาริชาต กันทะหน่อ สาขาวิชา - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คณะ - วิทยาการจัดการ
142). 2561 55124250104 นางสาว โยษิตา มูลหลวง สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
143). 2561 55124250105 นางสาว ทิพากร สามชม สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - คณะวิทยาการจัดการ
144). 2560 55124250111 นาย ทัศน์พงษ์ สระทองแยง สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - วิทยาการจัดการ
145). 2560 55124250112 นาย สุรเดช ทูพันดุง สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - วิทยาการจัดการ
146). 2560 55124250113 นางสาว สุกัญญา นกแก้ว สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - วิทยาการจัดการ
147). 2560 55124250115 นาย ไชยวัฒน์ มาประเสริฐ สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์

คณะ - วิทยาการจัดการ
148). 2560 55124260101 นางสาว ภัสสร จอหอ สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณา

คณะ - วิทยาการจัดการ
149). 2560 55124260103 นางสาว รัตนา อินทรนาค สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณา

คณะ - วิทยาการจัดการ
150). 2560 55124260106 นาย เนติลักษณ์ โสตรศรีทิพย์ สาขาวิชา - นิเทศศาสตร์แขนงวิชาการโฆษณา

คณะ - วิทยาการจัดการ


จำนวนรายการทั้งหมด 3012 รายการ | จำนวน 21 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>