รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

   

รายงานบัณฑิตที่ได้งานทำในท้องถิ่น ประจำปี 2560

คณะ สำเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามว่าได้งานทำแล้ว จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ
จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อื่นๆ
จำนวน ร้อยละ จำนวน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์ 359 36.48 207 131 36.59 16 66.67 60 9.97
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 223 22.66 77 56 15.64 1 4.17 20 3.32
3. คณะวิทยาการจัดการ 268 27.24 153 118 32.96 3 12.50 32 5.32
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 4.17 23 11 3.07 3 12.50 9 1.50
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93 9.45 61 42 11.73 1 4.17 18 2.99
รวม 984 100.00 521 358 100.00 24 100.00 602 100.00

หมายเหตุ รวมทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. , ไม่นับสถานะ 3 , 4 , 5