ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

- The Evalution of Graduate Quality System -


ค้นหาบัณฑิตเพื่อทำแบบประเมิน

ค้นหาบัณฑิต :
ผู้ใช้บัณฑิตสามารถค้นหาข้อมูลบัณฑิตได้จาก
รหัสนักศึกษา , ชื่อ , นามสกุล , สาขาวิชา , คณะ , ปีที่สำเร็จการศึกษา และ วันอนุมัติจบ