ขั้นตอนการตอบแบบประเมิน


ค้นหาบัณฑิตเพื่อทำแบบประเมิน

ค้นหาบัณฑิตเพื่อทำแบบประเมิน โดย ผู้ใช้บัณฑิตสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ , นามสกุล , สาขาวิชา , คณะ , ปีที่สำเร็จการศึกษา และ วันอนุมัติจบทำแบบประเมิน

เมื่อพบข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการ กดปุ่ม "เริ่มทำแบบประเมิน"ส่งแบบประเมิน

ตอบแบบประเมินให้สมบูรณ์ จากนั่น กดปุ่ม "ส่งแบบประเมิน" เป็นอันเสร็จสิ้นการตอบแบบประเมิน