สถิติ / รายงาน


# สถิติ / รายงาน
1 รายงานจำนวนบัณฑิต และสถานะการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตจำแนกเป็นรายคณะและสาขาวิชา รายงาน
2 รายงานสรุปภาพรวมจำนวนบัณฑิตและสถานะการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จำแนกเป็นรายคณะ รายงาน
3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF Coming soon...