รายงานสรุปภาพรวมจำนวนบัณฑิตและสถานะการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
จำแนกเป็นรายคณะ


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :

 

รายงานสรุปภาพรวมจำนวนบัณฑิตและสถานะการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จำแนกเป็นรายคณะ
ประจำปี 2566

คณะ จำนวนบัณฑิตทั้งหมด บัณฑิต
ได้รับการประเมินแล้ว
บัณฑิต
ยังไม่ได้รับการประเมิน
จำนวนคน จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์ 455 0 0.00 455 100.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200 11 5.50 189 94.50
3. คณะวิทยาการจัดการ 222 1 0.45 221 99.55
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 0 0.00 44 100.00
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 0 0.00 75 100.00
รวม 996 12 1.20 % 984 98.80 %

หมายเหตุ รวมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ