ติดต่อเจ้าหน้าที่


  Admin ระดับมหาวิทยาลัย.. ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ  
  นายเรวัตตะ กิจจานุลักษณ์ นางสาวนิษฐา ไตรเดชา  
  ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ  
  ติดต่อเบอร์ภายในโทร 034-534059-60 ต่อ 211 (เรย์)
หรือ 034-534030
ติดต่อเบอร์ภายในโทร 034-534059-60 ต่อ 206 (อ้อม)  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา สังกัด งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  Website : สถาบันวิจัยและพัฒนา Facebook : ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
       
  ช่องทาง..    
  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศระบบติดตามภาวะการมีงานทำ  
  แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการ Log in เข้าสู่ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ