สถิติแยกคณะ


ค้นหาข้อมูล ปีการศึกษา :





ตารางแสดงสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) เปอร์เซน %
1. คณะครุศาสตร์ 455 45.68 %
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200 20.08 %
3. คณะวิทยาการจัดการ 222 22.29 %
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 44 4.42 %
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 7.53 %
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 996 คน


หมายเหตุ
** รวมทั้งภาคปกติและภาคกศ.บป. **