ติดต่อเจ้าหน้าที่

ผู้จัดรถยนต์
งานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
Website : งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
นางสาวนิษฐา ไตรเดชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ติดต่อเบอร์ภายในโทร 034-534059-60 ต่อ 206 (อ้อม)
Facebook : ฝ่ายงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี