ข้อมูลพนักงาน

นายสมพงษ์ เดชาฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 091-2725942 , 0-3453-4067 ต่อ 127
โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ตารางการขับรถยนต์  
     
  นายชนิล ไกรเทพ
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  โทรศัพท์ : 089-5484568 , 0-3453-4067 ต่อ 127
  โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
  สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ตารางการขับรถยนต์
   
นายสันติพงษ์ ลาภประโยชน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 087-0188447 , 0-3453-4067 ต่อ 127
โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารางการขับรถยนต์  
   
  นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  โทรศัพท์ : 086-3153445 , 0-3453-4067 ต่อ 127
  โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
  สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
  ตารางการขับรถยนต์
   
นายจักรกริช ฉิมมาลี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 098-867663 , 065-5235611 , 0-3453-4067 ต่อ 127
โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารางการขับรถยนต์
   
นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 096-2806020 , 0-3453-4067 ต่อ 127
โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารางการขับรถยนต์
   
นายธาราดล ลังการ์พินธุ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 083-5168955 , 0-3453-4067 ต่อ 127
โทรศัพท์ (งานบริหารพัสดุ) : 0-3453-4067 ต่อ 124 ถึง 126
สังกัด : หน่วยยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
แบบประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ตารางการขับรถยนต์