ดาวน์โหลด

ลำดับ เอกสาร Download
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดรถยนต์และหลักเกณฑ์การให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย (ปรับอากาศ 42 ที่นั่ง) [.. Download ..]
4. ขั้นตอนการจองรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ [.. Download ..]
5. คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
     

อื่นๆ

ลำดับ เอกสาร Download
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ระยะที่ 1 (1 เมษายน – 31 กรกฏาคม 2563) [.. Download ..]
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ระยะที่ 2 (1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2563) [.. Download ..]
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ "ระบบจองรถยนต์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี" ระยะที่ 3 (1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) [.. Download ..]