ดาวน์โหลด

ลำดับ เอกสาร Download
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดรถยนต์และหลักเกณฑ์การให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขอใช้รถบัสของมหาวิทยาลัย (ปรับอากาศ 42 ที่นั่ง) [.. Download ..]
4. ขั้นตอนการจองรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ [.. Download ..]
5. คู่มือการใช้งานระบบจองรถยนต์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [.. Download ..]