** กรุณาจองรถยนต์ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน กรณีขอรถฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้โทรประสานโดยตรงที่ งานบริหารพัสดุ โทร 124 - 126 **


รายการการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ลำดับ   รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
1).
พานักศึกษาไปเซ็นสัญญาที่สโมสรเมืองกาญจน์ยูไนเต็ด วังสารภีพลาซ่า ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

รถยนต์

รถตู้ (3) TOYOTA นข 3675 ( ผู้ขับ : นายสันติพงษ์ ลาภประโยชน์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

สโมสรเมืองกาญจน์ยูไนเต็ด วังสารภีพลาซ่า ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-09-28

เวลา : 16:00 - 18:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว ณัฏฐนันท์ ทองดี

 
2).
ให้พนักงานขับรถนำหนังสือไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย

รถยนต์

เก๋ง TOYOTA กต 5653 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-09-28

เวลา : 09:00 - 15:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว นิดา กลั่นบุศย์

 
3).
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย

รถยนต์

เก๋ง NISSAN 1กบ 4268 ( ผู้ขับ : นายชนิล ไกรเทพ )

 
สถานที่ไปราชการ  

ธนาคารกรุงไทย

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-09-28

เวลา : 13:30 - 16:30 น.
 
ผู้จอง  

นาง วัชรีวรรณ อินทรสุวรรณ์

 
4).
ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

รถยนต์

รถตู้ (4) TOYOTA นข 2975 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

มรภ.นครปฐม

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-09-28

เวลา : 15:30 - 22:30 น.
 
ผู้จอง  

นาง สมส่วน วานิกร

 
5).
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์

รถยนต์

รถตู้ (1) TOYOTA นข 3676 ( ผู้ขับ : นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล )

 
สถานที่ไปราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-09-28

เวลา : 10:30 - 17:00 น.
 
ผู้จอง  

นาง มุกนิษฐ์ชา นิ่มเจริญ

 

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1