** กรุณาจองรถยนต์ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน กรณีขอรถฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้โทรประสานโดยตรงที่ งานบริหารพัสดุ โทร 124 - 126 **รายการการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ลำดับ   รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
1).
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย

รถยนต์

เก๋ง NISSAN 1กบ 4268 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

ธนาคารกรุงไทย

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2021-06-22

เวลา : 13:30 - 16:30 น.
 
ผู้จอง  

นาง วัชรีวรรณ อินทรสุวรรณ์

 

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1