** กรุณาจองรถยนต์ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน กรณีขอรถฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วนให้โทรประสานโดยตรงที่ งานบริหารพัสดุ โทร 124 - 126 **


รายการการขอใช้รถยนต์ประจำวัน
ลำดับ   รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
1).
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย

รถยนต์

เก๋ง NISSAN 1กบ 4268 ( ผู้ขับ : นายจักรกริช ฉิมมาลี )

 
สถานที่ไปราชการ  

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ การไฟฟ้า

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-11-25

เวลา : 13:30 - 16:30 น.
 
ผู้จอง  

นาง วัชรีวรรณ อินทรสุวรรณ์

 
2).
ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่สาธารณะ \

รถยนต์

รถตู้ (1) TOYOTA นข 3676 ( ผู้ขับ : นายนิยมทรัพย์ ทรัพย์พล )

 
สถานที่ไปราชการ  

อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-11-25

เวลา : 05:00 - 21:00 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว ธนกาญจน์ กรวนิชย์

 
3).
กิจกรรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนว

รถยนต์

รถตู้ (4) TOYOTA นข 2975 ( ผู้ขับ : นายธาราดล ลังการ์พินธุ์ )

 
สถานที่ไปราชการ  

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-11-25

เวลา : 07:00 - 17:30 น.
 
ผู้จอง  

นางสาว กาญจนา ชาวนาฟาด

 
4).
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ

รถยนต์

รถมินิบัส 40-0259 ( ผู้ขับ : นายพยุงศักดิ์ เหลืองสด )

 
สถานที่ไปราชการ  

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จ.สุโขทัย และ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร

 
ระยะเวลาการใช้งาน  

วันที่ : 2020-11-25

เวลา : 04:00 - 18:00 น.
 
ผู้จอง  

นาย ศจิษฐา ประเสริฐลาภ

 

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 4 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1